Get Adobe Flash player

Klauzula informacyjna OGÓLNA ( art.13 .RODO)

1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest ELEKTRO JANEX Janusz Puchowski ul. Wojska Polskiego 2/1 41 – 800 Zabrze tel. 502 692 176, e-mail elektrojanex@poczta.onet.pl

2. Inspektor danych osobowych Nie został powołany

3. Cel przetwarzania danych (art. 6 RODO ) Realizacja umowy, zamówienia pomiędzy stronami , kontakt z klientem zarówno w formie emaliowej, tradycyjnej listowej jak i telefonicznej, wystawienia faktury i uregulowania płatności.

4. Podstawę prawna (art. 6 RODO ) Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba , której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęci działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
Zgoda osoby, której dane dotyczą ,na przetwarzanie danych jej dotyczących

5. Odbiorcy danych osobowych Dane mogą być ujawniane odbiorcom na mocy przepisów prawa oraz na podstawie umowy powierzenia danych a w innym odbiorcą tylko za wyraźna zgodą osoby której dane dotyczą .

6. Okres przechowywania danych osobowych Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy po tym okresie dane osobowe będą przekazane do archiwum zakładowego i z archiwum zakładowego w terminie określonym przepisami prawa zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający odczytanie danych osobowych .
Pan/Pani dane osobowe nie będą przesyłane do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych ,prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do bycia zapomnianym ,prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie Pana /Pani danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy

10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ART. 13 RODO ART. 14 RODO